ඇණවුම් පිරිත
යේ සන්තා සන්ත චිත්තා තිසරණ සරණා එත්ථ ලෝකන්තරේවා
භුම්මා භුම්මා ච දේවා ගුණගණගහණබ්‍යාවටා සබ්බකාලං
ඒතේ ආයන්තු දේවා වරකණකමයේ මේරු රාජේ වසන්තො
සන්තො සන්තෝ සහේතුං මුණිවර වචනං සෝතු මග්ගං සමග්ගං

 සම්පුර්ණ පිටුවටLeave a Reply.