යානීධ භූතානි සමාගතානි, භුම්‌මානි වා යානි ව අන්‌තලික්‌ඛෙ
සබ්‌බෙව භූතා සුමනා භවන්‌තු, අථොපි සක්‌කච්‌ච සුණන්‌තු භාසිතං

තස්‌මා හි භූතා නිසාමෙථ සබ්‌බෙ, මෙත්‌තං කරොථ මානුසියා පජාය
දිවා ච රත්‌තො ච හරන්‌ති යෙ බලිං, තස්‌මා හි නෙ රක්‌ඛථ අප්‌පමත්‌තා

                                                              සම්පුර්ණ පිටුවටLeave a Reply.