කරණීයමත්‌ථකුසලෙන , යන්‌තං සන්‌තං පදං අභිසමෙච්‌ච;
සක්‌කො උජූ ච, සූජූ ච  සුවචො චස්‌ස මුදු අනතිමානී.

සන්‌තුස්‌සකො ච සුභරො ච, අප්‌පකිච්‌චො ච සල්‌ලහුකවුත්‌ති;
සන්‌තින්‌ද්‍රියො ච නිපකො ච, අප්‌පගබ්‌භො කුලෙස්‌වනනුගිද්‌ධො.
                                                            සම්පුර්ණ පිටුවට
Leave a Reply.